המכללה למקרא

 

 1. כללי

  • אתר האינטרנט (להלן: "האתר") הנו בבעלות עמותת דרך-אל, אגודה ישראלית להכרת שורשים מקראיים (ע"ר) עמותה מס' 580241438 (להלן: "המכללה למקרא"). האתר מנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ובחו"ל.  

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

האתר ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. השימוש בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. המכללה למקרא אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.

 

 1. תנאי סף לביצוע עסקה באתר

2.1.    רשאי לבצע עסקה באתר, כל אדם בן 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה (וכן תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין).

 1. פרטי משתמש ופרטיות

3.1.    בעת ביצוע עסקה באתר תידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני. יתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר.

3.2.    כל הפרטים שיוזנו על ידך בממשק ההרשמה כאמור, ייאספו ויישמרו אצל המכללה למקרא ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר (כאמור בסע' 6.5 לתקנון זה).  אינך חייב למסור את הפרטים אולם ללא מסירתם לא תוכל לבצע עסקה באתר.

3.3.    בעשותך שימוש באתר ובגלישה בו הינך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר.

 1. תשלום ואספקה

4.1.    החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח. במידה והמוצר אינו במלאי לא תחויב בגינו. במידה והמוצר זמין החיוב יהיה מיידי. המכללה למקרא אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי.

4.2.    מכיוון שהמכללה למקרא איננה גוף רווחי אלא מוסד ללא כוונות רווח, המחירים באתר אינם כוללים מע"מ על פי דיני ישראל. ככל שמוצר מסוים הוזמן על ידך לחו"ל, יתכן ויחולו עליו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומים אחרים במדינה אליו יסופק וכל הללו יחולו עליך בלבד ויתווספו למחיר המוצר והכול בהתאם להוראות כל דין במדינה אליה יסופק המוצר שהוזמן על ידך.

4.3.    תנאי ומועדי האספקה :

4.3.1. באמצעות שירותי דואר ישראל כדואר רגיל או אקספרס או בחברת משלוחים                                                        (להלן: "חברת השליחויות") הנבחרת על ידי המכללה למקרא בהתאם לכדאיות השירות או לפי בקשת הלקוח. אספקת המוצר תתבצע בהתאם למועדי אספקה של חברת השליחויות. המכללה למקרא אינה אחראית לכל איחור או לנזק שעלול להגרם למוצר במהלך אספקתו מחברת השליחויות.

4.3.2. דואר חו"ל (בדואר אויר) אספקת המוצר תתבצע בהתאם למועדי אספקה של חברת השליחויות (לרוב, בתוך 21 ימי עבודה, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק). זמני האספקה לחו"ל עשויים להתארך מסיבות הקשורות בשירותי הדואר במדינת היעד וכן בחגים, חופשות ומועדים אחרים במדינת היעד. המכללה למקרא אינה אחראית לכל נזק או איחור באספקת המוצר הנגרם על ידי צד שלישי.

4.3.3.  זמן אספקת המוצר באמצעות דוא"ל כגון: קובץ Pdf, סרטונים וכד' עד 14 ימי עסקים בתנאי שהמוצר זמין במלאי.

4.4.    המכללה למקרא אינה אחראית לאובדן המוצר בדואר, אם כי תעשה מאמץ להציע ללקוח פתרונות אחרים העומדים לרשותה כדי להקטין את הנזק ואת עוגמת הנפש הנגרם ללקוח על ידי צד שלישי. המכללה למקרא אינה מחוייבת במקרה זה להחליף את המוצר שאבד במוצר תואם, דומה או אחר.

 1. ביטול עסקה

הינך רשאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר נשוא העסקה.

5.1.    ביטול מחמת פגם במוצר או אי התאמה (סעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן) – ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"ל [email protected]. במקרה זה, המכללה למקרא תחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעתך, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך דמי ביטול כלשהם, בכפוף להחזרת המוצר וכל נכס שקיבלת בעקבות עשיית העסקה, על פי הוראות הדין.

5.2.    ביטול שלא מחמת פגם או אי התאמה (סעיף 14 ה (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981) – ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"ל [email protected] במקרה כזה, המכללה למקרא תחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך סכום כלשהו, וזאת בכפוף להחזרת המוצר במצב תקין וחדש כפי שנשלח.

עליך להחזיר את המוצר למשרדי המכללה למקרא, כשהוא במצב חדש, באריזתו המקורית ובמקרה של ספרים – ספר שלא נפתח, דפיו אינם מקופלים או מקומטים, כריכתו במצב חדש וכיוצא באלו, יחד עם כל מוצר שקיבלת בעקבות עשיית העסקה.

זיכוי כאמור יינתן אך ורק בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר, וכן שהוא הוחזר ללא כל פגם ו/או נזק, כשהוא נושא את התווית עליו. ככל שהמוצר הגיע בקופסא, תוחזר גם הקופסא. מוצר שהוחזר שלא בהתאם לסעיף זה לא יזכה בזיכוי כספי .

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המכללה למקרא לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, לרבות על דרך של קיזוז.

קביעת מצב המוצר שהוחזר, כאמור בסעיף זה, נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה למקרא.

 1. תנאים נוספים

6.1.    מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה למקרא, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.2.    המכללה למקרא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כקבוע בדין למוצרים ו/או לטיבם ו/או לאופן אספקתם. במקרים בהם תתקבלנה תלונות, תפעל המכללה למקרא בכדי לפתור תלונות אלו.

6.3.    האתר פועל ברשת האינטרנט (וברשתות תקשורת אחרות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת) ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. המכללה למקרא אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המכללה למקרא, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המכללה למקרא או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והמכללה למקרא לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

6.4.    הינך משחרר בזאת את המכללה למקרא מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

6.5.    רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. המכללה למקרא נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באתר אולם אנא דע כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. המכללה למקרא אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המכללה למקרא (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את המכללה למקרא מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד המכללה למקרא ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

6.6.    המשתמש באתר מתחייב שלא להקליד ולא להעלות לאתר האינטרנט כל מידע המכיל וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, פצצות זמן או רוטינות תכנות מחשב אחרות המיועדות לגרום נזק, הפרעה, יירוט או הפקעה לכל מערכת, לאתר האינטרנט או למידע, או הפוגע בזכויות הקניין הרוחני של המכללה למקרא ו/או צד ג'.

6.7.    המכללה למקרא אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.8.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת המכללה למקרא, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן  חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית המכללה למקרא אך לא חייבת להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי שלך בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לך כספך, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלך בקשר עם מקרים כאמור.

6.9.    במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר, לרבות בקבלת פרטיך רשאית המכללה למקרא, אך לא חייבת, לבטל עסקה.

 1. העלאת תגובות גולשים לאתר

7.1.    המכללה למקרא שומרת על זכותה למחוק פרסומים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב, תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הם מפורסמים ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. הנך מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המכללה למקרא, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה בקשר לכך.

 1. קניין רוחני

8.1.    מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, בתמונות, באיורים, בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של המכללה למקרא בלבד, ו/או ספקיה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של המכללה למקרא, בכתב ומראש. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מהמכללה למקרא. כל מי שינסה לעשות שימוש בקניין הרוחני של המכללה למקרא יהא חשוף לתביעה משפטית בפני הערכאה המוסמכת על פי הדין.

בתנאי שימוש אלו – "תכני האתר" – כל המידע באתר ולרבות כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים והערכות, והכול בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות המכללה למקרא ובין אם הוא בבעלות צד שלישי, המאפשר למכללה למקרא זכות שימוש בו.

8.2.    סימני המסחר באתר הם קניינה של המכללה למקרא, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, שותפים עסקיים או ספקים – קניינם של הללו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

 1. קישורים ופרסומות

9.1.    המכללה למקרא אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, והמכללה למקרא לא תישא בכל אחריות בקשר לכל תוכן כאמור. מבלי לגרוע באמור לעיל המכללה למקרא אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

9.2.    האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות המתפרסמות על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. למכללה למקרא אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים.

 1. הפסקת שימוש ושיפוי

10.1.  המכללה למקרא רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי תקנון זה, או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר  .IP

10.2.  היה ויפר משתמש תנאי תקנון זה ו/או הוראת כל דין, תהא המכללה למקרא, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך והינך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המכללה למקרא, חברי הועד, מנהליה, נושאי משרה ועובדיה בקשר עם חשיפת הפרטים כאמור.

10.3.  במידה והמכללה למקרא תבחר כך, אתה תשפה את המכללה למקרא, עובדיה, מנהליה ונושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי תקנון זה על ידך ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.

כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לביצוע עסקאות באתר, לגלישה באתר, לתכני האתר ולכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי המשפט בישראל בלבד ועל פי החוק הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.

אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

המכללה למקרא שומרת על זכותה לשנות תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני של התקנון באתר.

 

עקבו אחרינו ברחבי הרשת

iGOD - הפודקאסט